Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Lĩnh vực Địa chất - Khoáng sản
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Administrator 513
2 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng Administrator 68
3 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Administrator 367
4 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Administrator 298
5 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Administrator 319
6 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Administrator 408
7 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Administrator 324
8 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực). Administrator 420
9 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Administrator 288
10 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Administrator 325
11 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Administrator 328
12 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Administrator 284
13 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Administrator 376
14 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Administrator 323
15 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Administrator 288
16 Đóng cửa mỏ khoáng sản Administrator 336
17 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Administrator 332
18 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Administrator 48