Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Lĩnh vực Địa chất - Khoáng sản
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Administrator 342
2 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Administrator 251
3 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Administrator 220
4 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Administrator 237
5 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Administrator 219
6 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Administrator 241
7 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Administrator 245
8 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Administrator 219
9 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Administrator 238
10 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Administrator 233
11 Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Administrator 199
12 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Administrator 222
13 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Administrator 216
14 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Administrator 211
15 Đóng cửa mỏ khoáng sản Administrator 228
16 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Administrator 195