Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 06 Tháng 5 2013 14:12

Trình tự thực hiện

a) Tiếp nhận hồ sơ:

 - Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (62A Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên); Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (được bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

  - Bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.

b) Kiểm tra hồ sơ:

Văn phòng đăng ký Đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ trưng hợp hồ sơ không hp lệ thì từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì xác nhận vào đơn đăng ký và trang bổ sung Giấy chứng nhận, cập nhật đăng ký, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Văn phòng đăng ký Đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trao đổi thông tin với Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản trong trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

c) Trao kết quả giải quyết.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ.

- Cán bộ trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sau khi thực hiện các nội dung sau:

+ Thu phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Thu lệ phí theo quy định.

 Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày lễ, tết).

(2) Cách thức thực hiện:

- Đối với tổ chức: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện, đăng ký trực tuyến;

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai cấp huyện (được bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện) hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

+ Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần:

Đơn yêu cầu chuyn tiếp đăng ký thế chp (01 bn chính);

Văn bn cung cp thông tin về việc thế chấp quyền tài sn phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảmhợp đng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thay đi nội dung thế chp đã đăng ký do Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bđảm thuộc Bộ Tư pháp cấp (01 bn chính hoặc 01 bn chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

- Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về đất đainhà ở đối với trường hợp chuytiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đng mua bán nhà ở sang thế chấp nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã hình thành (đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng).

          Số lượng: 01 (bộ).                                              

 

Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệnếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết qu ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian gii quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhn hồ sơ đăng ký hợp lệ.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký Đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND các xã,phường, thị trấn.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai; Giấy chứng nhận đã được chỉnh lý trên Trang bổ sung.                                       

(8) Lệ phí:

Lệ phí đăng ký: 80.000đồng/hồ sơ.

          (9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp (Mu s 05/CTĐKThông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016)                 

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính Phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về Hồ sơ địa chính”.

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Phú Yên quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 21 Tháng 8 2017 15:32