Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 06 Tháng 5 2013 14:12

Trình tự thực hiện

a) Tiếp nhận hồ sơ:

 - Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (62A Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên); Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (được bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

  - Bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.

b) Kiểm tra hồ sơ:

Văn phòng đăng ký Đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ trưng hợp hồ sơ không hp lệ thì từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì xác nhận vào đơn đăng ký và trang bổ sung Giấy chứng nhận, cập nhật đăng ký, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

c) Trao kết quả giải quyết.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ.

- Cán bộ trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sau khi thực hiện các nội dung sau:

+ Thu phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Thu lệ phí theo quy định.

 Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày lễ, tết).

(2) Cách thức thực hiện:

- Đối với tổ chức: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện, đăng ký trực tuyến;

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai cấp huyện (được bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện) hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

+ Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần:

a) Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chp đã đăng ký gồm:

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (01 bn chính);

Hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng hoặc văn bản khác (ví dụ: hợp đồng chuyn giao quyn yêu cầu, hợp đồng mua bán nợ) đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, c và d khon 1 Điều 24 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT mà trong hợp đồng, văn bđó các bên có thỏa thuận về việc bổ sung, rút bớt tài sản thế chp; rút bớtbổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp (01 bn chính):

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi tên, thay đi loại hình doanh nghiệp của bên thế chp, bên nhận thế chấp đối với các trường hợp quy định tại điểm b khon 1 Điều 24 Thôntư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đi chiếu);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có giấy chứng nhận (01 bản chính);

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

Trường hợp đăng ký thay đi nội dung thế chấp đã đăng ký mà trong hồ sơ đăng ký thế chấp đã có một trong các loại giấy tờ dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phi nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính) nếu có yêu cầu milệ phí đăng ký thế chấp.

b) Trường hợp bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký có sự thay đi loại hình doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đi đối với tất cả các hợp đồng đó. Hồ sơ gồm:

Đơn yêu cầu đăng ký thay đisửa chữa sai sót (01 bản chính);

- Văn bản của cơ quan có thm quyền về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp (01 bn chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký theo Mẫu số 08/DMHĐTC (01 bản chụp);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có giấy chứng nhận (01 bản chính);

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

Trường hợp đăng ký thay đi nội dung thế chấp đã đăng ký mà trong hồ sơ đăng ký thế chấp đã có một trong các loại giấy tờ dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phi nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính) nếu có yêu cầu milệ phí đăng ký thế chấp.

c) Trường hợp bên nhận thế chấp thay đtên mà không thuộc trường hợp quy định tại khon 3 Điều 24 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hoặc thay đi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký thay đi đối với tất cả các hợp đồng đó. Hồ sơ gồm:

- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổisửa chữa sai sót (01 bản chính);

- Hợp đng hoặc phụ lục hợp đồng hoặc văn bn khác (ví dụ: hợp đồng chuyển giao quyền yêu cầu, hợp đồng mua bán nợ) trong đó các bên có thỏa thuận về việc thay đổi bên nhận thế chấp (01 bản chính);

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp thay đi tên hoặc thay đi bên nhận thế chp (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký theo Mẫu số 08/DMHĐTC (01 bản chụp);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có giấy chứng nhận (01 bản chính);

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

- Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký mà trong h sơ đăng ký thế chp đã có một trong các loại giy tờ dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phi nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng tín dụng có điều khon về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bn xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về vic cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bn chính) nếu có yêu cầu miễn l phí đăng ký thế chấp.

d) Trường hợp đăng ký thay đổi mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là bên thế chấp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đổi tên khác với tên ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi theo h sơ đăng ký thay đi nội dung thế chấp đã đăng ký và một (01) bộ hồ sơ đề nghị xác nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

đ) Trường hp người sử dụng đất thế chấp nhiều tha đất trong một hợp đng thế chp và đã đăng ký thế chấp, nếu các bên có yêu cầu đăng ký thay đổi với nội dung rút bớt tài sản thế chp (ví dụ: rút bớt 2 tha đất đã thế chấp) đồng thời bổ sung tài sản thế chấp (ví dụ: bổ sung 02 tha đất khác) thì hồ sơ gồm:

- Đơn yêu cầu đăng ký thay đi, sửa cha sai sót (01 bản chính);

- Hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng hoặc văn bn khác (ví dụ: hợp đng chuyn giao quyền yêu cầuhợp đồng mua bán nợ) đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, c và d kho1 Điều 24 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT mà trong hợp đồng, văn bản đó các bên có thỏa thuận về việc bổ sung, rút bớt tài sn thế chp; rút bớtbổ sung hoặc thay thế bên thế chp, bên nhận thế chấp (01 bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có giấy chứng nhận (01 bản chính);

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

- Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chp đã đăng ký mà trong hồ sơ đăng ký thế chấp đã có một trong các loại giy tờ dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát trin nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụnvào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính) nếu có yêu cầu min lệ phí đăng ký thế chp.

e) Đối với các hợp đồng thế chấp quyn sử dụng đất, tài sản gn liền với đấtđã đăng ký mà có thay đi về địa ch nơi cư trú hoc thay đổi số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam của bên thế chấp khác với thông tin trên Giy chứng nhận hoặc thay đổi thôntin về thửa đất thế chấp do dồn điền, đi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất thì các bên không phi thực hiện thủ tục đăng ký thay đi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT mà thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 76 và Điều 78 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp phi cấp đGiấy chứng nhận hoặc thực hiện thủ tục xác nhận thay đi trên Giy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

g) Việc đăng ký thay đổi đối với trường hợp tài sản gn lin với đt là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 24 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT được thực hiện đồng thời vi thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận. Người yêu cầu đăng ký nộp đồng thời Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sa cha sai sót (01 bản chính) cùng một (01) bộ hồ sơ đề nghị chứng nhận quyn sở hữu tài sản theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

h) Đi với trường hợp đăng ký thay đổi quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT thì trong Đơn yêu cầu đăngký thay đổi, sa cha sai sót (theo mẫu), các bên phải kê khai chi tiếvề tài sản rút bớt, gm các thông tin sau: Số của căn hộdiện tích căn hộsố thứ tự của tầng, tên tòa nhà (ghi tên tòa nhà) thuộc dự án (ghi tên dự án), địa chỉ dự án. Trường hợp rút bớt nhiều căn hộ trong cùng một dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì các bên lập Danh mục căn hộ và mô tả chi tiết các thông tin của căn hộ như trên.

i) Đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký theo quđịnh tại khoản 1 Điều 24 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT thì người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất trước khi thực hiện đăng ký thay đổi.

(Nội dung chtiết Điều 11, Điều 24 Thông tư liên tịch s 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT và Điều 76, Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được đínhkèm tại Phụ lục 1, 2 của TTHC này)

          Số lượng: 01 (bộ).

 

 

 

Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệnếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết qu ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian gii quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhn hồ sơ đăng ký hợp lệ.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký Đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND các xã,phường, thị trấn.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtquyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đt đã được chỉnh lý trên Trang bổ sung.                   

(8) Lệ phí:

Lệ phí đăng ký: 60.000đồng/hồ sơ.

          (9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sa chữa sai sót (Mu số 02/ĐKTĐ-SCSS, Thông tư liên tịch số 09/2016/TLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016)

         (10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính Phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về Hồ sơ địa chính”.

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Phú Yên quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 21 Tháng 8 2017 13:13