Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở. PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 06 Tháng 5 2013 14:12

Trình tự thực hiện

a) Tiếp nhận hồ sơ:

 - Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (62A Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên); Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (được bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

  - Bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.

b) Kiểm tra hồ sơ:

Văn phòng đăng ký Đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ trưng hợp hồ sơ không hp lệ thì từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì xác nhận vào đơn đăng ký và trang bổ sung Giấy chứng nhận, cập nhật đăng ký, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

c) trao kết quả giải quyết.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ.

- Cán bộ trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sau khi thực hiện các nội dung sau:

+ Thu phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Thu lệ phí theo quy định.

 Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày lễ, tết).

(2) Cách thức thực hiện:

- Đối với tổ chức: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện, đăng ký trực tuyến;

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai cấp huyện (được bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện) hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

+ Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến.

 

 

 

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần:

aTrường hợp đăng ký thế chp quyền sử dụng đt đng thời với tài sn gn liền với đt hình thành trontương lai, hồ sơ gồm:

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (01 bản chính);

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụnvào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bn xác nhận (có chữ ký và con du) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nônnghiệp, nông thôn (01 bn chính) nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

Giấy phép xây dựng theo quy định ca pháp luật phải xin phép xây dựng hoc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bn chính hoặc 01 bn chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu), trừ trưng hợp hợp đồng thế chấp tài sn đó có công chứng, chứng thực;

- Bn vẽ quy hoạch tng mặt bằng của dự án t l 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng các công trình của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trưng hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gn liền với đất hình thành trong tương lai là dự án công trình xây dựng; Bản vẽ quy hoạch tng mặt bằng của dự án tỷ l 1/500 đã được cơ quan có thm quyền phê duyệt và Bn vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng công trình đã được cơ quan có thm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai làcông trình xây dựng khác (01 bản chụp).

b) Trưng hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong lương lai mà người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gn liền với đất, hồ sơ gồm:

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);

- Giấy chứng nhận (01 bản chính);

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụnvào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bn xác nhận (có chữ ký và con du) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nônnghiệp, nông thôn (01 bn chính) nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

Giấy phép xây dựng theo quy định ca pháp luật phải xin phép xây dựng hoc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bn chính hoặc 01 bn chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu), trừ trưng hợp hợp đồng thế chấp tài sn đó có công chứng, chứng thực;

- Bn vẽ quy hoạch tng mặt bằng của dự án t l 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng các công trình của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trưng hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gn liền với đất hình thành trong tương lai là dự án công trình xây dựng; Bản vẽ quy hoạch tng mặt bằng của dự án tỷ l 1/500 đã được cơ quan có thm quyền phê duyệt và Bn vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng công trình đã được cơ quan có thm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai làcông trình xây dựng khác (01 bản chụp).

c) Trường hợp đăng ký thế chấp tài sn gn lin với đất hình thành trong tương lai mà chủ sở hi sản gn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đt, hồ sơ gm:

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụnvào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bn xác nhận (có chữ ký và con du) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nônnghiệp, nông thôn (01 bn chính) nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

Giấy phép xây dựng theo quy định ca pháp luật phải xin phép xây dựng hoc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bn chính hoặc 01 bn chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu), trừ trưng hợp hợp đồng thế chấp tài sn đó có công chứng, chứng thực;

- Bn vẽ quy hoạch tng mặt bằng của dự án t l 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng các công trình của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trưng hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gn liền với đất hình thành trong tương lai là dự án công trình xây dựng; Bản vẽ quy hoạch tng mặt bằng của dự án tỷ l 1/500 đã được cơ quan có thm quyền phê duyệt và Bn vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng công trình đã được cơ quan có thm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai làcông trình xây dựng khác (01 bản chụp).

Văn bản chứng minthỏa thuận gia người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sn về việc đất được dùng để tạo lập tài sản gắn liền với đất có công chứng hoặc chứng thực theo quy định ca pháp luật (01 bản chính hoặc 01 bn chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu).

          - Số lượng: 01 (bộ).

 

 

 

Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệnếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết qu ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian gii quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhn hồ sơ đăng ký hợp lệ.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký Đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND các xã,phường, thị trấn.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai; Giấy chứng nhận đã được chỉnh lý trên Trang bổ sung.                   

(8)  Lệ phí:

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000đồng/hồ sơ.

          (9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày23/6/2016)

         (10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính Phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về Hồ sơ địa chính”.

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Phú Yên quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 21 Tháng 8 2017 10:09