Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (Cấp Tỉnh). PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 06 Tháng 5 2013 14:12

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 

Bước 2: Chủ dự án nộp hồ sơ Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường (62A Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đúng, đủ, tính hợp lệ của hồ sơ.

 

+ Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

 

Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thưc hiện:

 

- Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thành lập hội đồng thẩm định (UBND tỉnh ủy quyền Sở TN&MT thành lập hội đồng thẩm định). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn không quá 5 (năm) ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ;

 

- Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các hoạt động: kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án bổ sung và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án bổ sung;

 

- Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hoặc trường hợp đã kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án, phương án bổ sung và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án bổ sung Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp hội đồng thẩm định.

 

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân.

 

- Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngphương án cải tạo, phục hồi môi trường. Trường hợp không thông qua, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do.

 

Bước 4: Phê duyệt hồ sơ

 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ban hành quyết định phê duyệt và xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt thì Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do.

 

Bước 5: Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả theo các bước sau:

 

- Nộp giấy biên nhận;

 

- Nhận kết quả

 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết)

 

(2) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (phương án bổ sung):

 

- 01 văn bản đề nghị thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.A Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

 

- 07 bản phương án theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.

 

- 01 bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.

 

Lưu ý: Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo ĐTM và phương án bổ sung.

 

b) Hồ sơ nộp lại sau khi hoàn chỉnh phương án bổ sung:

 

- 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

 

- 04 bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường được đóng dấu giáp lai kèm theo các bản vẽ liên quan.

 

- 01 đĩa CD trên đó chứa 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của phương án và bảng tính Exel; 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ phương án (kể cả phụ lục).

 Tải mẫu hồ sơ thẩm định phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường) tại: Đây

Thời gian giải quyết

 50 ngày làm việc.

 

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ và ra Quyết định phê duyệt:

 

+ Thời hạn thẩm định phương án bổ sung tối đa là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ;

 

+ Thời hạn phê duyệt phương án bổ sung: Không quá 15 ngày làm việc (thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt);

 

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân khai thác khoáng sản.

 

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan.

 

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 01 Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM và phương án bổ sung; 01 bản báo cáo ĐTM và 01 bản phương án bổ sung có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

(8) Phí, lệ phí: Không

 

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

- Phụ lục số 1A Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT: Văn bản đề nghị thẩm định phương án bổ sung;

 

- Phụ lục số 4 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT: Cấu trúc và hướng dẫn xây dựng nội dung phương án bổ sung;

 

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

 

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

 

- Quyết định số 1907/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ủy quyền Sở TN&MT thực hiện một số chức năng giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 16:00