Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (Cấp Tỉnh). PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 06 Tháng 5 2013 14:12

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 

Bước 2: Chủ dự án nộp hồ sơ Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường (62A Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đúng, đủ, tính hợp lệ của hồ sơ.

 

+ Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

 

Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thưc hiện:

 

- Quyết định thành lập hội đồng thẩm định. Thẩm định hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

- Trong quá trình thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường được tiến hành các hoạt động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận; Lấy mẫu phân tích kiểm chứng; Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

 

- Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung. Trường hợp không thông qua, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do.

 

Bước 4: Phê duyệt hồ sơ

 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Tỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do chủ dự án gửi đến. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

 

Bước 5: Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả theo các bước sau:

 

- Nộp giấy biên nhận;

 

- Nhận kết quả

 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết)

(2) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM) và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (phương án bổ sung):

 

- 01 văn bản đề nghị thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 1B Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

 

- 01 bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương).

 

- 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.2 và 5.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

 

- 07 bản phương án bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 và Phụ lục 4 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

 

Lưu ý: Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo ĐTM và phương án bổ sung.

 

b) Hồ sơ nộp lại sau khi hoàn chỉnh báo cáo ĐTM và phương án bổ sung:

 

- 01 văn bản giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

 

- 04 bản báo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).

 

- 04 bản phương án phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được đóng dấu giáp lai kèm theo các bản vẽ liên quan theo Phụ lục 2 và Phụ lục 4 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

 

- 01 đĩa CD trên đó chứa 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo ĐTM, phương án bổ sung và một bảng tính Exel; 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo ĐTM và phương án bổ sung (kể cả phụ lục).

 

 

Thời gian giải quyết

50 ngày làm việc.

 

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án.

 

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan.

 

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 01 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM và phương án bổ sung; 01 bản báo cáo ĐTM và 01 bản phương án bổ sung có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

(8) Phí, lệ phí:

 

Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

- Phụ lục số 1B Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT: Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung;

 

- Phụ lục số 4 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT: Cấu trúc và hướng dẫn xây dựng nội dung phương án bổ sung;

 

- Phụ lục 2.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT: Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường;

 

- Phụ lục 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT: Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường với điều kiện có trình độ đại học trở lên và có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành.

 

- Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên.

 

- Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

 

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

 

- Quyết định số 1907/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ủy quyền Sở TN&MT thực hiện một số chức năng giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường.

 

- Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 10 2016 07:01