Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 06 Tháng 5 2013 14:12

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

 Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ

 Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trườnghợp:

+ Văn bản, tài liệu có trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.

+ Hồ sơ đề nghị khai thác tận thu khoáng sản chưa đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện một lần.

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ

 Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản và kiểm tra thực địa; các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản.

- Bước 4. Trình hồ sơ cấp phép

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

- Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

(2) Cách thức thực hiện

     Nộp hồ sơ trực tiếp  đến Sở Tài nguyên và Môi trường, số 62A Lê Duẩn, Phường 7, Tp. Tuy Hòa.

    - Hoặc trực tuyến trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

           - Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt.

          - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

Tải mẫu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản tại: Đây

Thời gian giải quyết

             Thời gian kiểm tra hồ sơ: không quá 05 ngày.

            - Thời gian thẩm định, cấp giấy phép khai thác tận thu và thông báo trả kết quả hồ sơ: Không quá 30 ngày.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhan dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

        - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

        - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

        - Cơ quan phối hợp: Không.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

(8) Phí, lệ phí: Khai thác tận thu: 5.000.000 đồng/01giấy phép.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tải Mẫu số 13: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản tại: Đây

- Tải Mẫu số 29, Phụ lục số 2: Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản tại: Đây

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Hoạt động khai thác tận thu khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ.

Căn cứ pháp lý

- Luật khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010.

- Nghị định s 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15 ngày 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 19 Tháng 9 2018 15:38