Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 06 Tháng 5 2013 14:12

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường (62A Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đúng, đủ, tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản kể cả kiểm tra thực địa, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Trình hồ sơ

Sau khi hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Căn cứ kết quả thẩm định, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định gia hạn hoặc không gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trường hợp không cho phép gia hạn thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Bước 6: Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết)

(2) Cách thức thực hiện:

Việc nộp hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Tài nguyên và Môi trường – số 62 A, Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Báo cáo kết quả khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn.

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ: Np tiền cấp quyền khai thác khoáng sn, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khng sn, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vvề tài chính khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dng cơ bn m hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; Đăng ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác vi cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền cấp giấy phép thông báo cho y ban nhân dân các cấp nơi m trưc khi thc hiện; Thu thập, lưu giữ thông tin v kết quả thăm nâng cấp trữ lưng khoáng sản khai thác khoáng sản; Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản nhà c có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra (quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản) tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

Trường hợp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ đề nghị gia hạn đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được tiếp tục khai thác khoáng sản theo giấy phép đến thời điểm được gia hạn hoặc đến khi có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Tải bộ mẫu hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản tại: Đây

Thời gian giải quyết

- Thời gian kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: không quá 02 ngày làm việc.

- Thời gian giải quyết thủ tục: Tối đa là 15 ngày, k t ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

+ Thẩm định hồ sơ: không quá 08 ngày làm việc.

+ Trình hồ sơ, đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thụ khoáng sản: không quá 02 ngày làm việc.

+ Cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép gia hạn: không quá 03 ngày làm việc.

+ Trả kết quả thủ tục hành chính: không quá 02 ngày làm việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhan dân tỉnh Phú Yên.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và địa phương liên quan.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản mới.

(8) Lệ phí: Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu: 2.500.000 đồng/01giấy phép.

(9) Tên mẫu đơn:

- Mẫu số 12: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012).

- Mẫu số 28: Báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 15 ngày; trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn.

- Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó chứng minh rõ đến thời điểm đề nghị gia hạn chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác theo Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác đã hoàn thành các nghĩa vụ: L phí cấp Giấy phép khai thác khng sn, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vvề tài chính khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dng cơ bn m hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; Đăng ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác vi cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền cấp giấy phép thông báo cho y ban nhân dân các cấp nơi m trưc khi thc hiện; Thu thập, lưu giữ thông tin v kết quả thăm nâng cấp trữ lưng khoáng sản khai thác khoáng sản; Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản nhà c có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra (quy định tại các điểm b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản).

- Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan.

- Tại thời điểm đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản tiếp theo phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt: Quy hoch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng c nưc và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước hoặc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều 10 Luật khoáng sản).

Căn cứ pháp lý

- Luật khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010.

- Nghị định s 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15 ngày 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 08:35